image1_redone PNG.png

VEm är Elvis?

Elvis är en legitimerad psykolog och föreläsare som i mer än tjugo år har fördjupat sig i hur kunskap från biologi och psykologi i kombination med existentiella och spirituella perspektiv kan användas för att föra individer och arbetsgrupper mot ökat välmående.

Vetenskapsman och sökare. Elvis var barnet som inte nöjde sig med dåliga svar. De viktigaste frågorna av alla verkade alltid ha de mest diffusa och otillfredsställande svaren. Varför är vi här? Hur lever man ett liv? Vad är meningen med allt? På något märkligt sätt tycktes vuxenvärlden alltid nöja sig med ofullständiga och motsägelsefulla förklaringsmodeller. Ur denna nyfikenhet och frustration föddes en sökare och en vetenskapsman. Vetenskapsmannen valde att utbilda sig till psykolog och passionerat fördjupa sig i fysik, biologi och forskning om medvetandet vid sidan om. Sökaren valde att utforska den inre världen genom meditation, yoga och kampkonst. Vetenskapsmannen lärde sig vikten av systematik, logik och förnuft. Sökaren lärde sig att det egna upplevandet är en fundamental, oskiljaktig och central del av verkligheten.

Att förena det till synes oförenliga. Vetenskapen gav mer och mer specialiserad kunskap men de olika kunskapsöarna talade inte nödvändigtvis med varandra och gjorde inte mycket för att klargöra den större bilden. De traditionella visdomstraditionerna hade mycket att lära om den inre världen men ofta med oprecist och otidsenligt språk. På ytan tycktes de olika perspektiven oförenliga men Elvis såg alltid beröringspunkterna och har alltid drivits av övertygelsen att alla perspektiv bör beskriva samma underliggande verklighet och att det måste gå att tala ett språk som förenar mer än det separerar.

Från information till kunskap. Från kunskap till visdom. Genom mer än tiotusen samtal med klienter och åratal av arbete med sig själv har Elvis hängivit sig åt att hitta och förfina principer och metoder som verkligen fungerar och gör meningsfull skillnad. Modellerna måste i Elvis ögon vara förenliga med kunskap från fysik, biologi, psykologi och samtidigt kunna verifieras av egen direkt upplevd erfarenhet. Slutligen behöver kunskapen omsättas till konkreta handlingar i vardagen. Först då omvandlas kunskapen till visdom.

Mot ökad visdom. Tillsammans. Elvis arbete syftar till att hjälpa individer och arbetsgrupper att leva på sätt som på samma gång gör gott för oss själva, våra medmänniskor och hela planeten. Strategier som tar hänsyn till dessa tre nivåer skapar positiva spiraleffekter och synergier som leder till accelererat blomstrande. Att skapa trygga och autentiska individer som samarbetar mot meningsfulla och hållbara mål som på samma gång ger näring och belönar såväl individen som gruppen är vad som i grunden driver och genomsyrar Elvis arbete.